KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Sinema Televizyon Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi (“Sinema TV” veya “Şirket”) ve / veya grup şirketleri ile girmiş olduğunuz iletişim sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda(“Politika”) belirtilen şartlara tabidir.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Bugüne kadar Sinema Televizyon Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi (“Sinema TV” veya “Şirket”) olarak icra ettiğimiz işlerin hassasiyeti gereğince ilgili kişilerden elde edilmiş kişisel veriler Kanun kapsamında işlenmiştir. Kişisel verilerin hukuka uygun surette korunması ve işlenmesi şirketimizin temel politikasıdır. Şirket bu doğrultuda bir çalışma ilkesi edinmiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Sinema TV olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, grup şirketlerini de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

İşbu Politika, KVKK’ya uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanun’da sayılan diğer hukuka uygunluk nedenleri kapsamında elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Sinema TV Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının, ziyaretçilerin ya da diğer kişilerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, Politika’yı mevzuat uyarınca değiştirme hakkına sahiptir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temel Kurallar

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Sinema TV, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Sinema TV hizmet ilişkisi içinde olduğu kişilere kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Sinema TV, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları bilgi sahibi olmasından itibaren makul sürede güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Sinema TV, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Sinema TV, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Sinema TV, sözleşmeler kaynaklı verileri ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

f) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme: Sinema TV gerek çalışanlarının gerekse üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında veri işlemenin amacı, kapsamı, hukuki temeli ve Kanun’un gerekli gördüğü diğer konularda ilgili kişileri bilgilendirir.

g) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma: Sinema TV, kişisel verilerin korunması ve kişisel verilere yetkisiz erişimin engellenmesi için her türlü teknik ve idari önlemi almıştır.

h) Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma: Sayılan ilkeler kişisel verilerin işlenmesi sırasında gözetilmektedir. Bu hususta her türlü önlem alınmış olup bununla birlikte Şirket’imizin Maslak Mah. AOS 53. Sok. No.11 Çiftkurtlar Honda Plaza, Sarıyer, İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Taleplerinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

i. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

i) Kişisel verilerin silinmesi: Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında Şirketimiz tarafından bu kişisel veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

j) Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veriler gizlidir ve Sinema TV de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler gerektiği ölçüde ulaşabilir. Sinema TV tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sinema TV, kişisel verileri aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel veriler, sözleşme kurulması, müşterilere daha iyi hizmet verilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması ve benzeri amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçları her bir işleme için ayrıca belirlenmekte ve ilgili kişi ile paylaşılmaktadır.

5. Sinema TV Tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimizin Maslak Mah. AOS 53. Sok. No.11 Çiftkurtlar Honda Plaza, Sarıyer, İstanbul adresine yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletmeleri durumunda, Sinema TV veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.